CS CS EN

Provozní podmínky aplikace CovidPass

Aplikace „CovidPass“ („Aplikace“) byla vytvořena společností CovidPass s.r.o., se sídlem na adrese Boženy Němcové 1881/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 09283561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 333824 („Společnost“ nebo „My“).

Vynaložili jsme maximální možné úsilí při tvorbě a vývoji Aplikace ve snaze poskytnout uživatelům Aplikace (jednotlivým fyzickým osobám) nástroj, který jim pomůže zjednodušit postupy související s přehledem, sledováním a zvládáním administrativních cestovních a dalších omezení a zákonem či jinými předpisy uložených povinností souvisejících s výskytem epidemických onemocnění („Opatření“). Dále jsme vynaložili maximální úsilí k ochraně dat zpracovávaných a přenášených prostřednictvím Aplikace a spolehlivosti takového přenosu. 

Bez ohledu na výše uvedené uživatel bere na vědomí a souhlasí, že Aplikace poskytujeme zdarma a bez záruky její provozuschopnosti anebo dostupnosti, a že navzdory naší nejlepší snaze nelze zaručit bezchybnou funkci Aplikace ani aktuálnost jejích dat. 

S ohledem na skutečnost že rozsah a charakter Opatření se může a bude v průběhu času nevyhnutelně měnit, nedokážeme mj. zaručit využitelnost Aplikace pro zvládání všech aspektů a dopadů Opatření, využitelnost Aplikace ve všech situacích souvisejících s existencí Opatření ani aktuálnost dat obsažených v Aplikaci. Máme v plánu usilovat o aktualizaci Aplikace a jejích dat způsobem, který zajistí co největší aktuálnost a co nejširší využitelnost Aplikace, nicméně doporučujeme uživateli ujistit se vždy předem o možnosti využití Aplikace k účelu, ke kterému ji za dané situace zamýšlí využít a nezaručujeme bezprostřední opravu případných chyb či nesprávných údajů na základě požadavků uživatelů. 

Uživatel bere na vědomí, že Aplikace ani data v ní obsažená obvykle nenahrazují žádné dokumenty anebo potvrzení vystavovaná specializovanými pracovišti anebo orgány veřejné moci, ale obsahuje podle okolností pouze záznam o jejich existenci nebo obsahu. 

Neneseme odpovědnost za nepřímé, následné nebo náhodné škody vzniklé v důsledku použití Aplikace. Dále v rozsahu přípustném podle platných předpisů vylučujeme naši odpovědnost za přímé či nepřímé škody vzniklé zejména (i) nesprávným použitím Aplikace, (ii) použitím nesprávných a neúplných informací a dat v rámci Aplikace, (iii) výpadky přenosu dat do a z Aplikace v důsledku výpadků či konfigurace přenosových prostředků, (iv) odmítnutím akceptace údajů z Aplikace ze strany třetích osob, orgánů veřejné moci nebo ze strany jiných institucí (v) počítačovými viry, nebo (vi) instalací Aplikace. Neneseme rovněž odpovědnost za správnost, úplnost nebo formu údajů a informací vkládaných do Aplikace anebo dodávaných do prostředí Aplikace ze strany třetích osob na žádost anebo v zájmu uživatele (zejména za obsah a formu výsledků testů).

Výše uvedené nemá dopad na závazky a informace námi poskytnuté a týkající se zpracování osobních údajů uživatelů Aplikace.

Umístěním odkazů na cizí webové stránky („Hyperlinky“) si nepřivlastňujeme odkazovanou webovou stránku či jiný odkazovaný zdroj a neneseme odpovědnost za přístupnost této webové stránky či zdroje anebo jejich obsahů. Hyperlinková propojení na takové stránky nebo zdroje se provádí na vlastní riziko uživatele.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv (a bez vzniku jakéhokoliv závazku vůči uživatelům nebo dalším třetím stranám) ukončit vývoj Aplikace nebo Aplikaci kdykoliv stáhnout z nabídky a ukončit její dostupnost či dostupnost jakékoliv služby či prvku, které jsou poskytovány prostřednictvím Aplikace.

Jakékoliv právní nároky anebo vztahy vyplývající užití Aplikace nebo jejího provozu podléhají výkladu zákonů České republiky, s výjimkou případů, kdy je rozhodné právo určeno jinými předpisy bez možnosti jeho určení volbou.