CS CS EN

Zpracování a ochrana osobních údajů pro testování na COVID-19

Potvrzením dokumentu (při ukládání osobních údajů) uděluji společnosti CovidPass s.r.o., se sídlem na adrese Boženy Němcové 1881/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 09283561, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 333824 (dále jen „Společnost“) jako správci osobních údajů souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje jsou:

jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní číslo, emailový kontakt a zdravotní údaje v podobě informací o výsledku testu.

Svůj souhlas uděluji pro následující účely:

  1. pro účely odeslání žádanky o testování laboratoři provádějící testování a provedení testování, a to na dobu 1 měsíce od odeslání žádanky laboratoři
  2. pro účely doručení výsledku testu prostřednictvím aplikace CovidPass, a to na dobu 1 měsíce od vložení výsledku testování
  3. uchovávání výsledku testu v databázi aplikace CovidPass pro pozdější využití, a to na dobu 3 měsíců od vložení výsledku testu
  4. sdílení výsledku testu se mnou vybranými třetími osobami, a to na dobu 3 měsíců od vložení výsledku testu

Beru na vědomí, že mé výše uvedené údaje budou předány dalšímu správci, a to laboratoři, která bude provádět testování a výsledek testování vloží do databáze aplikace CovidPass. Tímto uděluji vybrané laboratoři souhlas se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů pro účel 1. a 2. výše.

Jsem si vědom, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Tímto zároveň potvrzuji, že současně s udělením tohoto souhlasu jsem se seznámil s dokumentem Zpracování a ochrana osobních údajů obsahujícím detailní informace o zpracování mých osobních údajů Společností, včetně všech mých práv a kontaktů na Společnost.