CS CS EN

Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR)

Zpracování a ochrana osobních údajů pro testování na COVID-19

Mobilní aplikace CovidPass je komplexní aplikací poskytující možnost vyhledání nejbližšího odběrného místa, které provádí testy na Covid-19, rezervace vyhotovení testu včetně možnosti okamžitého online zaslání žádanky na test, mít kdykoliv k dispozici výsledky vašich testů pro potřeby prokázání se i validní informaci o vaší bezinfekčnosti. Pro účely využívání všech funkcí aplikace je nutné, abyste nám poskytli některé své osobní údaje. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, ale pokud tak neučiníte, nebudete moci tuto aplikaci a její funkce plně využívat.

Registrace

Pro využívání aplikace je nezbytná Vaše registrace. Povinná registrace představuje vložení jména a příjmení, emailového kontaktu a telefonu. Uvedení telefonního čísla není povinné, je však doporučeno za účelem plnohodnotného využití aplikace. Tyto údaje budou uchovávány v databázi pro účely využívání funkcí aplikace, a to po celou dobu, po kterou bude Vaše registrace aktivní.

Žádost o testování a testování

Pro vytvoření žádanky o provedení testu na COVID-19 je nutné zpracovávat Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, emailový kontakt, typ, číslo a datum platnosti osobního dokladu. Tyto údaje budou po nezbytnou dobu (max. po dobu 1 měsíce od odeslání žádosti o testování) uchovávány v databázi pro účely vytvoření žádanky o testování a jejího doručení vybrané laboratoři. Zpracování a ochrana osobních údajů pro testování na COVID-19 najdete zde.

Doručení výsledku testu

Pokud si při žádosti o testování zvolíte možnost doručení výsledku testu přes aplikaci CovidPass, je nutné zpracovávat Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, emailový kontakt, typ, číslo a datum platnosti osobního dokladu a zdravotní údaje v podobě informací o výsledku testu. Tyto údaje budou po nezbytnou dobu (max. po dobu 1 měsíce od vložení výsledku testování) uchovávány v databázi pro účely doručení výsledku testu. Výsledek testu do databáze vloží laboratoř, která bude testování provádět.

Uchovávání výsledku testu

Pokud si tuto možnost zvolíte, může aplikace uchovávat výsledky provedených testů pro Vaše pozdější využití. V takovém případě je nutné zpracovávat Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, emailový kontakt, typ, číslo a datum platnosti osobního dokladu a zdravotní údaje v podobě informací o výsledku testu. Tyto údaje budou po dobu 3 měsíců od vložení výsledku testu uchovávány v databázi pro účely uchování výsledku testu.

Sdílení výsledku testu

Pokud si tuto možnost zvolíte, může aplikace sdílet výsledky provedených testů s vybranými třetími osobami (správní orgány, Váš zaměstnavatel atd.) V takovém případě je nutné zpracovávat Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, místo narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní číslo a emailový kontakt, typ a výsledek testu. Tyto údaje budou po dobu 3 měsíců od vložení výsledku testu uchovávány v databázi pro účely sdílení výsledku testu s třetími osobami, které v aplikaci označíte.

Právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu nebo pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost.

Pokud jste správci udělili svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Musíme Vás však upozornit, že případné odvolání souhlasu pro některý z účelů zpracování může způsobit, že v určitém rozsahu již nebudete moci užívat aplikaci CovidPass. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním.

Správce osobních údajů, další správci, zpracovatelé

Správcem Vašich osobních údajů, který též provádí jejich zpracování, je společnost CovidPass s.r.o., se sídlem na adrese Boženy Němcové 1881/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 09283561, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C  333824.

Pro účely provádění testování a doručování výsledku testu, předáváme Vaše osobní údaje dalším správcům, tj. laboratořím, které provádí testování a zadávají výsledky testování do databáze aplikace. Aktuální seznam laboratoří je přístupný v sekci „Chci test“.

Za účelem zpracování osobních údajů nevyužíváme třetí osoby – tzv. zpracovatele.

Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii bez Vašeho souhlasu. Servery, které využíváme, se nacházejí v Evropské unii.

Vaše práva jako subjektů údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte jako subjekt údajů celou řadu práv. Výčet těchto Vašich práv naleznete níže:

Právo na poskytnutí informací o zpracování Vašich osobních údajů

Toto právo Vám umožňuje získat údaje o naší identitě jako správci osobních údajů a naše kontaktní údaje, dále jste oprávněni znát právní titul zpracování a účel zpracování Vašich osobních údajů, případné příjemce nebo kategorie příjemců, údaje o předávání Vašich osobních údajů do 3. zemí nebo informace o době, po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo Vám umožňuje od nás na základě Vaší žádosti získat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a pokud ano, tak v jakém rozsahu (účel zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci, plánovaná doba zpracování, předávání do 3. zemí, informace o Vašich právech a další související informace). Také můžete požádat o kopii námi zpracovávaných osobních údajů. 

Právo na opravu Vašich osobních údajů

K tomu, abychom zpracovávali jen Vaše aktuální osobní údaje, potřebujeme, abyste nám co nejdříve oznámili jejich změnu. V případě, že zpracováváme Vaše nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu, kterou na základě Vaší žádosti provedeme.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)

Toto právo nás zavazuje, abychom Vaše osobní údaje vymazali/zlikvidovali, pokud odpadl účel zpracování, nebo jste odvolali svůj souhlas se zpracováním, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud zpracování bylo nezákonné. Také jsme povinni Vaše osobní údaje vymazat, pokud to vyplývá z platné legislativy. Vaše právo na výmaz nicméně podléhá určitým omezením. Vaše údaje například nevymažeme, jsou-li potřebné pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Toto právo Vás v určitých případech opravňuje nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například v průběhu toho, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů anebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu toho, kdy uplatňujete Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Právo na přenositelnost

Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu anebo vykonávané za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali, v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolů realizovaných ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci nám svěřené nebo provádíme-li zpracování na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku vůči tomuto zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme, a dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nebudeme nadále zpracovávat a Vaše osobní údaje vymažeme.

Pro uplatnění výše uvedených práv či k získání dalších informací nás prosím kontaktujte na následující emailové adrese: info@covidpass.cz.

Stížnost

Domníváte-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s GDPR nebo jinými předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na příslušný dozorový orgán. Pro území České republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web: www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.